Jindřichohradecký zpravodaj, srpen 2002

Obsah

Informace z rady města

Informační středisko, Provoz plovárny, Městská knihovna

Hvězdárna

Kalendárium

Kulturní kalendář

Kino Střelnice

Klub historie letectví – Válečný pilot Jan Klán

– Slavný zeť spisovatelky Vlasty Javořické

Záhada císařské truhličky

Jindřichohradecký zpravodaj měsíčník.

Vydává Město J. Hradec
Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Klášterská 135/ II, Městský úřad 377 22
adresa redakce a místo vydávání: J. Hradec. Tel.: 0331/351 525, 351 521.
Redakční uzávěrka 17. den předchozího měsíce.
Tisk: Jihočeské tiskárny J. Hradec. / Číslo 8, vyjde 26. 7. 2002

Registrační značka: MK ČR E 11680 / Cena: 5, - Kč.

Do obsahu článku podepsaného autorem redakce nezasahuje.

S obsahem čtenářských příspěvků se redakce JH – zpravodaje ne vždy ztotožňuje.
Elektronickou verzi JH – zpravodaje najdete na Internetu na adrese :

http://www.jhzpravodaj.esnet.cz/
http://www.jh.cz/

MATEŘSKÉ CENTRUM

út a čt – 9.00 – 11.00

funguje i o prázdninách

INFORMACE Z RADY MĚSTA

Tělovýchovná jednota Slovan Jindřichův Hradec získala státní dotaci na rekonstrukci kotelny a vytápění v turistické ubytovně. K celkovému pokrytí nákladů na tuto akci však nemá v letošním roce dostatek vlastních prostředků. Proto požádala město o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 400 000,- Kč. Ve smyslu Pravidel pro rozdělování finančních příspěvků sportovním, zájmovým a společenským organizacím zastupitelé rozhodli této žádosti vyhovět. Půjčka bude splacena ve třech splátkách do 31. 12. 2002.

Součástí areálu bývalých Švecových kasáren (dnes vysokoškolských kolejí) byla i administrativní budova, která celý komplex uzavírala směrem k základní umělecké škole. Při rekonstrukci areálu byl na tuto budovu vydán demoliční výměr. Podmínkou však byla následná výstavba objektu s obdobnými hmotnostními parametry. Nyní zastupitelé rozhodli, že zde vznikne bytový dům se šestnácti bytovými jednotkami. Na 43. zasedání zastupitelstva byl také schválen způsob financování výstavby. Ze státních dotací se podařilo získat 370 tisíc korun na jeden byt, další prostředky budou sdruženy do družstva. Část bude tvořena členským vkladem družstevníků ve výši 7 000,- Kč/m2 podlahové plochy bytu, zbývající část vloží město z hypotečního úvěru. Tento úvěr využije účasti státu na splátce úroků a celý bude pokryt z nájemného. Po dvaceti letech budou byty převedeny do vlastnictví družstevníků.

Na základě doporučení komise pro hodnocení veřejných zakázek schválila rada města zadání výstavby 65 parkovacích míst na sídlišti Hvězdárna (v prostoru za energocentrem). Toto parkoviště vybuduje do konce srpna firma Tesco s.r.o. Jindřichův Hradec za 2 200 000,- Kč. Obdobně byla schválena rekonstrukce akustického podhledu v tělocvičně I. ZŠ ve Štítného ulici. Tuto práci provede během letních prázdnin firma Ing. Daněk, Jindřichův Hradec za 306 tisíc korun.

Zastupitelstvo města na svém 43. zasedání schválilo zadání změny č. 11 územního plánu města. Toto zadání se týká lokality přiléhající k ulici Denisově v okolí plovárny. Jeho účelem je zpřísnění regulativů v biokoridoru rybníku Vajgar a v zóně klidového bydlení. Dále toto zadání rozšiřuje zastavitelná území v Otíně a v k.ú. Děbolín. Všechny tři uvedené enklávy byly projednávány na základě podnětu ze strany občanů, případně vlastníků dotčených pozemků.

V současné době provozuje MHD v územním obvodu města ČSAD Jindřichův Hradec, a to dle smlouvy platné do 31. 12. 2002. Z tohoto důvodu byla v předstihu podána výzva k nabídkám na zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Jindřichův Hradec provozováním MHD v následujícím období. Výzva byla doručena pěti firmám, z toho podaly nabídku dle zadávacích podmínek pouze dvě firmy. Po zevrubném porovnání obou nabídek rada města rozhodla, že po dobu dalších pěti let bude v našem městě provozovat MHD firma ČSAD Jindřichův Hradec. Konkrétní znění smlouvy požadují radní předložit ke konečnému schválení.

Asfaltové chodníky v areálu 5. mateřské školy na sídlišti Vajgar se již staly pro pohyb dětí nebezpečné. Jsou nerovné, popraskané a prorostlé travou. Na jejich rekonstrukci bylo vypsáno výběrové řízení. Ze tří oslovených vyšla jako vítězná firma Tesco J. Hradec, spol. s r.o., která požadované práce provede v průběhu letních prázdnin za 182 tisíc korun.

Alfred Němec,

místostarosta města Jindřichův Hradec

PROVOZ PLOVÁRNY

srpen 2002

Otevírací doba denně od 10.00 do 19.00 hodin.

Vstupné: dospělí 15,- Kč/ 1 den 10,- Kč po 15 hodině

děti do 15 let, vojáci, studenti, důchodci 7,- Kč/ 1 den 5,- Kč po 15 hodině

sezónní : dospělí 250,- Kč

děti, studenti, důchodci, ZTP 125,- Kč

Kabina: sezónní 500,-

pronájem na kratší dobu 20,- Kč / 1 den

záloha na klíče 100,- Kč

úložné schránky pro oděv zdarma

záloha na klíče 50,- Kč

Půjčovné: loďky 15,- Kč / hodina

lehátka 15,- Kč / den

slunečník 15,- Kč / den

tenisový kurt 60,- Kč / hodinu + 50,- Kč záloha na klíče

hřiště ( míč, síť) 40,- Kč / hodinu

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Srpen v knihovně

Návštěvníci i náhodní kolemjdoucí si určitě povšimli čilého stavebního ruchu u knihovny. Stavba obchodního domu LIDL je totiž v plném proudu a pokud pracovní nasazení a finanční prostředky vydrží, měla by být v říjnu dokončena. Do té doby sice bude vstup do knihovny nebo i posezení před ní méně příjemné, ale vlastní provoz pro veřejnost tím nijak neutrpí. V srpnu bude ještě platit prázdninová provozní doba (důvody jsme uvedli v minulém čísle), od září však bude opět otevřeno pět dnů v týdnu.

Pokud přijdete v srpnu do našeho informačního centra, přivítají Vás v jeho vstupním prostoru nádherné amatérské fotografie z Holandska, země, kterou určitě stojí za to navštívit. V případě, že Vás vystavené snímky osloví, máte možnost podívat si i na další v několika albech, které jsou k nahlédnutí u informačního pultu.

Jestliže se k nám přijdete podívat, připomínáme, že v srpnu máme otevřeno v úterý a ve čtvrtek ve všech odděleních, v pátek pak je v provozu oddělení pro dospělé se studovnou a informační centrum. Pobočka Vajgar, která se intenzivně připravuje na automatizaci provozu, má otevřeno v pondělí a v pátek pro dospělé, pro děti pouze ve středu.

Přejeme všem občanům příjemné léto

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec

HVĚZDÁRNA a Astronomický klub při DDM v J. Hradci

Úkazy na obloze v SRPNU 2002

Planety Merkur a Mars jsou nepozorovatelné, Venuši spatříme na začátku měsíce večer nízko nad západním obzorem. Jupiter se objeví ve druhé polovině měsíce na ranní obloze, Saturn již budeme moci vídat ve druhé polovině noci. Uran a Neptun již uvidíme po celou noc. Zajímavá je prohlídka měsíčního povrchu dalekohledem. Jsou zde k vidění četné krátery, moře a další jeho členitosti. Měsíc projde 1. srpna poslední čtvrtí, 8. srpna novem. 15. srpna nastane první čtvrť, období nejvhodnější k prohlídce jeho povrchu dalekohledem. 22. srpna uvidíme Měsíc v úplňku a 31. srpna opět v poslední čtvrti.

Velice nevšední pohled je i na Sluneční fotosféru. Je zde možno spatřit různé zajímavé jevy, jakými jsou například tmavší a světlejší oblasti – sluneční skvrny, jež se liší teplotou od okolní sluneční žlutobílé plochy.

Prvních 14 srpnových dní je jako každý rok obohaceno meteorickým rojem Perseid. Jde o velice bohatý meteorický roj, jehož maximum (období, kdy lze pozorovat nejvíce pádů meteorů) je letos spočítáno na večer 12. srpna. V období takového maxima lze uvidět několik padajících meteorů za minutu. Ani Měsíc nebude letos rušit pozorování svým světlem, proto zbývá jen přání jasné oblohy.

Letní noční obloha je také krásná, nabízí pohled na množství mlhovin, dvojhvězd, galaxií, otevřených a kulových hvězdokup a pod.

Slunce vstupuje do znamení Panny dne 23. 8. 2002

v 8h 17min. středoevropského času ( SEČ).

Pro pozorování Slunce je hvězdárna otevřena:

úterý a pátek od 15.00 do 18.00 hod.

Pro pozorování noční oblohy je otevřena:

úterý a pátek od 21.00 do 23.00 hod.

KalendáriuM

31. 8. 1802 - před 200 lety – zemřel Václav Fortunát Durych – český osvícenec, filolog a slavista. Narodil se r. 1735. Stal se knězem a učitelem orientálních jazyků. Jeho hlavním dílem byla Slovanská knihovna. V prvním díle, který byl zároveň posledním ze zamýšlených šesti, se zabýval mravy Slovanů, jejich jazykem a původem jejich jmen. V jeho práci pokračovali další buditelé – Dobrovský, Kollár, Šafařík.

23. 8. 1712 – před 290 lety – zemřel Jan Kryštof Liška, český malíř. Věnoval se především náboženským motivům. K jeho nejznámějším obrazům patří Stigmatizace sv. Františka a Nanebevzetí P. Marie. Jan Kryštof Liška se narodil kolem r. 1650 ve Vratislavi.

31. 8. 1592 – před 410 lety – zemřel Vilém z Rožmberka, význačný český šlechtic a diplomat. Od sedmnácti let byl vladařem domu rožmberského. Byl velmi uznávaným mužem. Na svou dobu byl neskutečně střídmý. Jedinou sklenku vína ve svém životě prý vypil na smrtelném loži. Patřil k tolerantním katolíkům, kteří rozvoj katolické církve podporovali, ale soužití s nekatolíky jim nebylo cizí. Sloužil jako diplomat císařům Ferdinandu I., Maxmiliánu II., a Rudolfu II. Na správu svého panství neměl mnoho času – hospodářství na jeho panstvích vedl Jan Krčín z Jelčan. Vilémovi byla dokonce nabídnuta polská koruna. Přestože byl čtyřikrát ženat, neměl mužského potomka. Po jeho smrti se stal vladařem domu rožmberského Petr Vok. Vilém z Rožmberka se narodil 10. 3. 1535.

11. 8. 1892 – před 110 lety – zemřel Ladislav Stroupežnický, český dramatik. V mládí se pokusil o sebevraždu, ale pouze si znetvořil obličej. S tímto hendikepem se uzavřel do sebe a začal se věnovat literatuře. Byl jmenován prvním dramaturgem Národního divadla. Z jeho her jsou nejznámější Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Naši furianti. Ladislav Stroupežnický se narodil 6. 1. 1850.

25. 8. 1482 – před 520 lety – zemřel Tas z Boskovic, moravský šlechtic a olomoucký biskup. Biskupem se stal r. 1457. Podporoval Jiříka z Poděbrad a podílel se na tom, že na stranu Jiříka z Poděbrad přešla města Brno, Jihlava a Znojmo. Až pod hrozbou církevní klatby přešel na stranu Matyáše Korvína. Roku 1469 se v Olomouci zúčastnil jeho korunovace na českého krále. Po smrti Jiříka z Poděbrad podporoval Jagellonskou kandidaturu na český trůn. Vedl poselstvo do Polska, jež oznámilo volbu Vladislava Jagellonského českým králem. Měl zásluhy na otevření první tiskárny na Moravě a rozvoj školství.

12. 8. 1222 – před 780 lety – zemřel Vladislav Jindřich, český kníže a moravský markrabě z rodu Přemyslovců. Byl jedním ze synů Vladislava II., českého krále. Roku 1192 získal od knížete Jindřicha Břetislava vládu nad Moravou. Ne nadlouho. Již za dva roky byl vlády zbaven a později knížetem Jindřichem uvězněn. Po smrti Jindřicha Břetislava byl osvobozen a 22. 7. 1197 zvolen novým knížetem. Již v prosinci téhož roku vpadl do Čech jeho bratr Přemysl Otakar I. a schylovalo se k bratrovražednému boji. Ještě před bitvou Vladislav vyhledal svého bratra. Přestože měl početní převahu, dohodl se s bratrem a ustoupil mu v jeho nárocích. Až do smrti pak byl svému bratru věrný i když měl řadu příležitostí využít potíží Přemysla Otakara I. ku svému prospěchu. Vladislav Jindřich založil klášter ve Velehradě. Zemřel bez potomků.

9. 8. 1792 – před 210 lety – se v Praze konala korunovace Františka II. za českého krále (pod jménem František I.)

10. 8. 1812 – před 190 lety – vyšlo dvorské protimaďarizační opatření, které uložilo stolicím používat v úřadech i při soudních jednáních jazyky, kterými hovořilo obyvatelstvo.

5. 8. 1942 – před 60 lety – odvolala britská vláda svůj podpis pod mnichovskou dohodou s tím, že Německo úmyslně zničilo ujednání o Československu z r. 1938.

V. Königsmark, místostarosta MěÚ Jindřichův Hradec

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Okresní muzeum J. Hradce pořádá výstavu

1. 8. 2002 – 17.00 hod. – vernisáž výstavy - Krkonoše na nejstarších fotografiích

fotografická výstava z cyklu „Jindřichův Hradec – hlavní

město fotografie“, pořádané ve spolupráci s občanským

sdružením Muzeum fotografie

Výstavní místnost „13“. Výstava potrvá do 28. srpna 2002.

 

GALERIE ŠPEJCHAR Dolní Skrýchov pořádá výstavu

3. 8. 2002 - 14.00 hod. – Fotografie JIŘÍ TILLER

Čtyři roky žulového sympózia ve fotografii.

Klub historických vozidel v J. Hradci pořádá II. ročník

4. 8. 2002 - 10.00 hod. – VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL

I. nádvoří hradu a zámku. Vstupné: 15,- Kč

Galerie INSPIRACE

od 4. 8. do 17. 8. 2002 – výstava JINDŘICH PILEČEK

Vstup volný grafika a tempery

St. hrad a zámek v J. Hradci pořádá

8. 8. 2002 - 19.00 hod. – KONCERT klasické hudby

Rondel Státního hradu a zámku J. Hradec. Vstupné: 70,- Kč

Galerie INSPIRACE a hostinec u Jana Pána ve Vydří pořádají

10. 8. 2002 od 21.00 hod. – JAZZOVOU NOC VE VYDŘÍ

za účasti předních hráčů

Hostinec u Jana Pána, Vydří. Vstupné: 100,- Kč

DADA CLUB KASPER Vás zve na výstavu

18. 8. 2002 - 15.00 hod. – JAROSLAV HAVLÍK – Kambodža fotografie

Vernisáž výstavy fotografií spojená s přednáškou o Kambodži.

DADA CLUB KASPER Vás zve na výstavu

od 21. 7. do 17. 8. 2002 – akademický malíř ROMAN KUBIČKA

Mgr. Marek Nerud

Klub historie letectví, Město Jindřichův Hradec, 72. záchranná a výcviková základna a Okresní muzeum v J. Hradci pořádají a srdečně Vás zvou na

17. 8. 2002 – IX. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH LETCŮ V J. HRADCI

10 hod. – pietní akt u památníku letců (nábřeží Vajgaru u Jitřenky)

Akce se zúčastní čs. váleční letci z období II. světové v čele s gen. F. Peřinou, A. Šiškou, M. Štanderou atd., účast na akci přislíbili také hlavní aktéři filmu Tmavomodrý svět a Zdivočelá země.

Galerie INSPIRACE uvádí

od 18. 8. do 25. 8. 2002 - MARTIN CAKL - fotografie

Vstup volný.

St. hrad a zámek v J. Hradci pořádá

17. 8. a 18. 8. 2002 - vystoupení šermířské skup. Blaničtí z Blaníku

v 11.00, 13.15 a 15.00 hod.

St. hrad a zámek v J. Hradci pořádá

21. 8. 2002 - 19.30 hod. – KONCERT pěveckého sboru Doncaster z V. Británie

Rytířský sál Španělského křídla. Vstupné: 50,- Kč.

St. hrad a zámek Vás zve na

25. 8. 2002 - 20.00 hod. – TROUBENÍ NA ZÁMKU

Účinkuje žesťový soubor TRUMPET TUNE

Rytířský sál Španělského křídla

Městský úřad v J. Hradci pořádá

27. 8. 2002 – 19.00 hod. – Mezinárodní hudební festival „MLADÁ PRAHA“

kaple sv. Maří Magdaleny Vstupné: 60,- Kč

 

Galerie INSPIRACE uvádí

od 27. 8. do 8. 9. 2002 – JINDŘICHŮV HRADEC Z BALÓNU

fotografie Ivana Klouba Vstup volný.

Městský úřad v J. Hradci ve spolupráci se St. hradem a zámkem v J. Hradci pořádá

29. 8. 2002 - 19.30 hod. – KONCERT - Slavnostní mše G. Rossiniho

Účinkují: L. Filipová – flétna, J. Niederle – klavír

a smyčcový orchestr

Rytířský sál Státního hradu a zámku Vstupné: 60,- Kč

Okresní muzeum J. Hradce pořádá výstavu

29. 8. 2002 – 16.00 hod. – vernisáž výstavy – Workshop 2002 + Student 2002

výstava prací studentů, fotografie z letního pobytu v J. Hradci

fotografická výstava z cyklu „Jindřichův Hradec – hlavní

město fotografie“, pořádané ve spolupráci s občanským

sdružením Muzeum fotografie

Výstavní místnost „13“. Výstava potrvá do 22. září 2002.

Městský úřad J. Hradec Vás zve na

31. 8. 2002 - 10.00 hod. – MĚSTO DĚTEM aneb Procházka staletími

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAV:

NAKLADATELSTVÍ AMICUS a GALERIE INSPIRACE

do 11. 8. 2002 - GRAFIČANKA 30 – komorní výstava ke 30. výročí trvání hudebního

sdružení českých umělců – grafiků.

Vstup volný

St. hrad a zámek v J. Hradci

IGOR ŠEBESTÍK - obrazy

zámecká galerie Výstava potrvá do 1. 9. 2002

Okresní muzeum v J. Hradci

HOLUB LUDENS – výstava pořádaná při příležitosti nedožitých 90. narozenin

jindřichohradeckého umělce Vladimíra Holuba. Vystavena řada plastik a koláží.

Kaple sv. Víta.Výstava potrvá do 29. září 2002.

Okresní muzeum v J. Hradci

120. VÝROČÍ MUZEA – výstava věnovaná výročí muzea.

Výstava bude přístupna srpen denně od 9.00 – 12.00 a od 12.30 – 16.00 hod.

Kostel sv. Jana Křtitele.Výstava potrvá do 31. 8. 2002.

 

Státní hrad a zámek JINDŘICHŮV HRADEC

Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 331 32 12 79

Fax: 0420 331 32 13 91

E-mail: zamekjindrichuvhradec@elsynet.cz

 

Nabídka prohlídkových tras na Státním hradu a zámku v J.Hradci

A+B+C

Trasa A - Adamovo stavení a Rondel

Trasa B – Gotický hrad

Trasa C - Interiéry 18. a 19. století + Černá věž.

Otevřeno každý den kromě pondělí od 9.30 – 16.15 hod. /12.00 – 13.00 polední pauza/

Vstupné: 1 trasa

Výklad v českém jazyce 65, / 35,- Kč. (děti, důchodci)

Výklad v cizím jazyce 140, / 77,- Kč. (děti, důchodci)

Při rezervaci skupinových prohlídek účtujeme 10% rezerv. příplatek z celkové ceny.

OKRESNÍ MUZEUM JINDŘICHŮV HRADEC

Balbínovo nám. 19/I, 377 01 J. Hradec,

hlavní expoz. budova: (0331) 36 36 60

pracovny odborných pracovníků, kanceláře: (0331) 36 36 61

Fax.:(0331) 36 15 76 E - mail: muzeum@esnet.cz

Otevírací doby v měsíci srpnu:

Muzeum denně: 8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.

Městská vyhlídková věž denně: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Kostel sv. Jana Křtitele: otevřen denně od 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30

JEN TAK TAK - srpen 2002

23. Lázně sv. Kateřiny u Počátek 20.00 hod.

30. Velešín

31. Jindřichův Hradec – městský park celodenní slavnosti

Město dětem – 19.00 koncert

Antonín Kaška - umělecká agentura a Státní hrad a zámek

v Jindřichově Hradci

uvádějí

NOČNÍ PROHLÍDKY

HRADEM A ZÁMKEM

V JINDŘICHOVĚ HRADCI

S BÍLOU PANÍ

Scénář: Čeněk Třeček Text k zámecké kašně: Luděk Jirásko

Hudba: Petr Bajer, Petr Přibyl Režie: Antonín Kaška

Zvuková realizace: Libor Soukup Světlo a zvuk: Otakar Dosbaba

Účinkují:

Čeněk Třeček, Václav Staněk, Ladislava Ratajová, Karel Oupor, Aleš Růžička, Anna Procházková, Ivana Procházková, Lukáš Kaška, Sabina Langerová

Noční prohlídky se konají vždy v pátek a sobotu

26. a 27. července

2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31. srpna 2002

vždy ve 21:00, 22:00 a 23:30 hod.

Vstupné: plné 140, - Kč

snížené 70, - Kč

Rezervace vstupenek: denně od 10:00 do 16:00 hod, na tel.: 0603 248491.

Další informace včetně objednávek na internetové adrese: http://www.akaska.cz

Prodej vstupenek: v pátek a sobotu (II. zámecké nádvoří) od 10:00 do 16:00 hod. a hodinu před zahájením nočních prohlídek.

Nový program nočních prohlídek.

Diváci se seznámí se skutečnými postavami a událostmi, které se staly

na dvoře pánů z Hradce. Návštěvníky jistě potěší zjevení Bílé paní.

Na setkání se těší autoři nočních prohlídek a přejí všem

návštěvníkům příjemný zážitek.

Předběžný program koncertu

11. Mezinárodního hudebního festivalu

Mladá Praha

Jindřichův Hradec
           kaple sv. Maří Magdaleny   

Úterý 27. 8. 2002 v 19.00

                                      
Ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec

Sbor festivalu Mladá Praha univerzity Kunitachi -Tokio 
Prof. Yoshifumi Nakajima - sbormistr

Dechový oktet festivalu Mladá Praha

Bedřich Smetana:          Tříhlasé ženské sbory 

 (1824 – 1864)                  Má hvězda 

                                         Přiletěly vlaštovičky   

                                       Za hory slunce zapadá 

Brundibár
Gideon Klein:                   Bachun Le´an Tisa
(1919 - 1945)

Otmar Mácha:                   Ej, hoja hoja
   (1922)                           Helo, helo, Anička
                                          Hoj, hura, hoj;      
                                         Ja, hello
                                         Hojaja, hojaja

Antonín Dvořák:             Serenáda   d moll, op.44           

 (1841 – 1904)                  Moderato quasi marcia
                                          Menuetto
                                          Andante con moto
                                          Allegro molto

Hibari Misora:                  Jabloňové rozcestí / Ringo oiwake
                                       Narayama
                                       Červená vážka / Akatonbo
Yoshifumi Nakajima:        Dětské písně o jaru                

                                          Sakura, sakura
                                          Vše rozkvétá / Hiraita Hiraita
                                          Zui Zui Zukkorobashi
                                          Račte jít dál / Toryanse Toryanse
                                          Kam jste se mi schovali ?/Antagata dokosa
                                          Ukolébavka / Komoriuta     
                                

Městský úřad v Jindřichově Hradci

připravil pro všechny děti a jejich rodiče v městském parku veselé rozloučení s létem.

MĚSTO DĚTEM

aneb

„PROCHÁZKA STALETÍMI“

31. srpna 2002

Celodenní program bude zahájen v 10.00 hodin otevřením vstupní brány

do „Procházky staletími“ u Základní umělecké školy a bude pokračovat

do 17.00 hodin v prostorách městského parku s programem:

 

pravěký lovec * výcvik gladiátora * rytířské souboje * alchymistická dílna * středověké tržiště * oblékání zbroje * střelba z luku * hod vrhacími sekerami * jízda na ponících * hudba * tanec * tábornické dovednosti * různé soutěže, hry a atrakce * sportovní soutěže a ukázky různých sportovních disciplín * vodácké dovednosti * dětské motorové čluny * soutěže na elektrických motorkách a trojkolkách * nafukovací skákací atrakce * vystoupení folkové skupiny Jen tak tak * malí zpěváci u mikrofonu * výtvarné hry * malí zdravotníci * malí hasiči * dětská diskotéka * ukázka letecké techniky a seskok parašutistů * ohňostroj * mnoho dalších překvapení * občerstvení zajištěno *

*19.00 hod. - Koncert dětských hvězdiček + Jen tak tak

* 20.30 hod. – Ohňostroj

Pro všechny zúčastněné děti jsou připraveny sladké odměny

a drobné dárky.

Místa konání jednotlivých akcí budou upřesněna v letáku, který obdrží každý návštěvník u vchodu do ZUŠ.

Na přípravě a realizaci programu se spolupodílí:

DDM J.Hradec, Junák J.Hradec, Skaut J.Hradec, folková skupina Jen tak tak, Automotoklub J.Hradec, TJ SOKOL J.Hradec, TJ SLOVAN J. Hradec, SKOK J.Hradec, OS ČČK J. Hradec, Hasičský záchranný sbor J. Hradec,

Aeroklub ČR J. Hradec, YMCA J. Hradec, PS Ozvěna J.Hradec,

RELAX Vajgar s.r.o. J.Hradec, ZUŠ J. Hradec.

Historické aktivity realizuje skupina historického šermu Páni z Hradce. Město J.Hradec děkuje za laskavou podporu firmě JUNIOR hračky M. MRÁZ v J. Hradci a Cukrářství a pekařství Ivan Kolman Zahrádky.

 

1. čtvrtek 17.30 20.00

 

 

Vstupné: 56 Kč

ROK Ďábla ČR– Falcon

Když vydržíte mlčet, uslyšíte melodie lidí kolem sebe. Jarek Nohavica, Karel Plíhal a skupina Čechomor v novém filmu Petra Zelenky a jeho přátel.

Dále hrají: Jaz Coleman, Jan Prent aj.

Režie: Petr Zelenka Délka filmu: 90 min.

2. pátek 17.30 20.00

3. sobota 17.30 20.00

4. neděle 17.30 20.00

 

Titulky

Vstupné: 66 Kč

SPIDER-MAN USA – Falcon

Nová adaptace „Pavoučího muže“ v režii Sama Raimiho. Na kousnutí hmyzu se zpravidla neumírá – zato se mohou dít zajímavé věci. Plachý středoškolák Maguire se například mění v superhrdinu nadaného řadou neobyčejných schopností.

Hrají: Tobey Maguire, Willem Dafoe, James Franco aj.

Režie: Sam Raimi

Délka filmu: 120 min.

6. úterý 17.30 20.00

7. středa 17.30 20.00

 

 

 

Vstupné: 54 Kč

Únos domů ČR - Falcon

Ztratí všechno, i své vlastní jméno, ale to, co může získat, je pro něj natolik přitažlivé, že neváhá riskovat. Rodinný film o hledání skutečného domova podle literární předlohy Ivy Procházkové.

Hrají: Vojtěch Kotek, Matěj Nechvátal, Nela Výborná, Hana Kusnjerová, Barbora Hrzánová aj.

Režie: Ivan Pokorný Délka filmu: 105 min.

8. čtvrtek 17.30 20.00

9. pátek 17.30 20.00

 

Titulky

Vstupné: 51 Kč

 

Crossroads USA - Bontonfilm

Hudební road movie. Sny se mění, ale přátelé zůstávají. Dobrodružná cesta tří kamarádek z Georgie do Los Angeles. Královna popu – Britney Spearsová – v jedné z hlavních rolí.

Dále hrají: Anson Mount, Zoe Saldanová, Taryn Manningová

Režie: Tamra Davisová

Délka filmu: 95 min.

10. sobota 17.30 20.00

11. neděle 17.30 20.00

 

Titulky

Vstupné: 61 Kč

BLADE II USA – Warner Bros.

Wesley Snipes, největší lovec upírů všech dob se vrací... Jeho cesta za záchranou nejlepšího přítele Whistlera (Kris Kristofferson) vede až do Prahy.

Dále hrají: Ron Perlman, Leon Varela, Norman Reedus aj.

Režie: Guillermo Del Toro

Mládeži nepřístupno!

Délka filmu:115 min.

13. úterý 17.30 20.00

14. středa 17.30 20.00

15. čtvrtek 17.30 20.00

 

Titulky

Vstupné: 71 Kč

MIIB - Muži v černém II USA – Falcon

Stejná planeta. Stejný šmejd! Tommy Lee Jones a Will Smith se opět sešli, aby bojovali proti nebezpečné svůdkyni, která je postaví před nejtěžší úkol, jaký kdy řešili: zachránit Zemi před vyvrheli z vesmíru.

Dále hrají: Lara Flynn Boyleová, Johnny Knoxville, Rosario Dawson aj.

Režie: Barry Sonnenfeld Délka filmu: 90 min.

16. pátek 17.00

17. sobota 17.00

18. neděle 17.00

Pozor na začátek!

Český dabing

Vstupné : 60 Kč

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ

USA – Warner Bros.

„Vítejte v naší škole čar a kouzel v Bradavicích, nový školní rok začíná.“ Filmová adaptace populární knížky Joanne K. Rowlingové.

Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watsonová aj.

Režie: Chris Columbus

Délka filmu :150 min.

16. pátek 20.00

17. sobota 20.00

18. neděle 20.00

 

Titulky

Vstupné: 56 Kč

ČISTÁ DUŠE USA - Bontonfilm

Viděl svět tak, jak si nikdo nedokázal představit. Russell Crowe v roli geniálního matematika, který navzdory své psychické chorobě aspiroval na Nobelovu cenu. Oscarový snímek Rona Howarda, natočený podle románu Sylvie Nasarové.

Dále hrají: Ed Harris, Jennifer Connellyová aj.

Režie: Ron Howard Délka filmu 135 min.

20. úterý 17.30 20.00

21. středa 17.30 20.00

 

 

 

 

 

Titulky

Vstupné: 51 Kč

MUŽ, KTERÝ NEBYL USA – Hollywood Classic

Být či nebýt – otázka pro hrdinu nového filmu bratří Coenových. Brilantní kriminální drama se odehrává v maloměstě Jižní Kalifornie, kde bezvýznamný a svou ženou podváděný kadeřník Ed (Billy Bob Thornton) žije svůj zbytečný život. Film získal cenu za nejlepší režii v Cannes 2001.

Dále hrají: Frances McDormandová, James Gandolfini, Michael Badalucco aj.

Režie: Joel Coen Mládeži nepřístupno!

Délka filmu: 115 min.

22. čtvrtek 17.00 20.00

 

Pozor na začátek!

Titulky

Vstupné: 52 Kč

HARTOVA VÁLKA USA - Bontonfilm

Colin Farrell a Bruce Willis v hlavních rolích příběhu o statečnosti a odvaze amerických vojáků v pekle zajateckého tábora Stalag VI. Píše se rok 1944, kdesi v Belgii...

Dále hrají: Terence Dadhon Howard, Cole Hauser aj.

Režie: Gregory Hoblit

Mládeži nepřístupno!

Délka filmu: 125 min.

23. pátek 17.30 20.00

24. sobota 17.30

25. neděle 17.30

 

 

 

 

Český dabing

Vstupné: 52 Kč

ASTERIX A OBELIX: Mise kleopatra

Francie - Bontonfilm

Druhá dobrodružná komedie s comicsovými galskými hrdiny. Když mají královny své dny, napadají je hlouposti. Když se Kleopatra rozhodne postavit za tři měsíce luxusní palác, může pomoci jen partička Asterix, Obelix a Miraculix, která zná tajemství čarovného nápoje.

Hrají: Gérard Depardieu, Christian Clavier, Monica

Bellucciová aj.

Režie: Alain Chabat

Délka filmu: 105 min.

24. sobota 20.00

25. neděle 20.00

 

 

Titulky

Vstupné: 52 Kč

PROROCTVÍ Z TEMNOT USA – Bontonfilm

Někdo ho vidí! Slyší! Cítí! Richard Gere v hlavní roli psychologického hororu, natočeného podle skutečné události ze Západní Virginie. Co znamenají kresby tajemných zjevení, které po sobě zanechala tragicky zemřelá žena?

Dále hrají: Laura Linneyová, Will Patton, Debra Messingová

Režie: Mark Pellington

Délka filmu : 120 min.

27. úterý 17.30 20.00

28. středa 17.30 20.00

 

 

 

Titulky

Vstupné: 52 Kč

ENIGMA Nizozemsko – USA - Bontonfilm

Romantický, komorní válečný film s Kate Winsletovou v hlavní roli. Je jaro roku 1943, nacistické ponorky náhle změnily kód, bitva o Atlantik tím získala nové rozměry a britský dešifrovací tým v Bletchley Parku je v plném nasazení...

Hrají: Dougray Scott, Jeremy Northam, Saffron Burrowsová

Režie: Michael Apted

Délka filmu: 120 min.

29. čtvrtek 17.30 20.00

30. pátek 17.30 20.00

 

 

Titulky

Vstupné: 52 Kč

TĚŽCE ZAMILOVÁN USA – SRN - Bontonfilm

„Těžkotonážní“ komedie o mladíkovi, který dostal zvláštní dar. Měl mu pomoci najít pravou lásku. Ale byl to „dar“, který v sobě skrýval prokletí. Snímek od tvůrců komedie Něco na té Mary je.

Hrají: Jack Black, Gwyneth Paltrowová, Jason Alexandr aj.

Režie: Bobby a Peter Farrelly

Délka filmu: 115 min.

31. sobota jen 20.00

1. 9. neděle 17.30 20.00

 

Titulky

Vstupné: 56 Kč

JOHN Q. USA – Warner Bros.

Psychothriller o muži (Denzel Washington), jehož nemocného syna může zachránit jen drahá transplantace srdce. Potřebný obnos na operaci nemá a tak zbývá jen poslední možnost...

Dále hrají: Robert Duvall, James Woods, Anne Hecheová aj.

Režie: Nick Cassavetes

Délka filmu: 115 min.

3. 9. úterý 17.30 20.00

4. 9. středa 17.30 20.00

 

Titulky

SHOWTIME USA – Warner Bros.

Komedie. Normálně by si detektiv Mitch Preston o pochůzkáře Treye Sellarse ani neopřel kolo – ale časy se mění a ve jménu populární televizní show budou Robert De Niro a Eddie Murphy muset vytvořit tým.

Dále hrají: Rene Russoová, Pedro Damian, Mos Def aj.

Režie: Tom Dey

Délka filmu: 95 min.

31. 8. sobota

 

Všechna představení

zdarma!

MĚSTO DĚTEM

V rámci veselého rozloučení s prázdninami uvádí městské kino Střelnice tyto filmy:

11.00 a 14.30 – Povídání o pejskovi a kočičce

pásmo pohádek

12.30 a 16.00 – Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko

Připravujeme na září 2002

1.

John Q.

USA

thriller

3. - 4.

Showtime

USA

kriminální komedie

5. - 6.

Chléb a tulipány

Itálie

komedie

7. - 8.

Nevěsta přes internet

USA-V. Británie

thriller

9.

Ostrovní zprávy

USA

psychologický

10. - 11.

Gosford Park

V. Británie -USA

satira, kriminální

12. - 13.

Svět podle Prota

USA - SRN

sci-fi drama

14. - 15.

Pekelná ženská

USA

komedie

17. - 18.

Elita

USA

sci-fi thriller

19.

Prostě sexy

USA

komedie

20. - 22.

Česká spojka

USA

akční komedie

23.

Iris

V. Británie

psychologické drama

24. - 25.

Jak na věc

SRN - USA

komedie

26. - 27.

Bůh je velký, já ne

Francie

milostná komedie

28. - 29.

Rezident Evil

V. Británie- SRN

sci-fi horor

 

KLUB HISTORIE LETECTVÍ

JINDŘICHŮV HRADEC

VÁLEČNÝ PILOT JAN KLÁN - SLAVNÝ ZEŤ SPISOVATELKY VLASTY JAVOŘICKÉ

aneb: pozvánka na IX. setkání čs. válečných letců v J. Hradci

Narodil se 22. ledna 1911 v Havlíčkově (dříve Německém) Brodě. Po gymnazijních studiích ve svém rodišti nastoupil vojenskou službu. V letech 1930 až 1931 absolvoval v Prostějově Školu pro důstojníky letectva v záloze, následně roku 1934 Vojenskou akademii v Hranicích, kterou ukončil v hodnosti poručíka. Létal v Olomouci u leteckého pluku č. 2, později u pluku č. 4 v Hradci Králové. V letech 1938 a 1939 byl Jan Klán již jako nadporučík převelen do Českých Budějovic, kde létal na stroji Avia B-534 jako velitel trojčlenné četnické hlídky. Tehdy se také seznámil se slečnou Vendulou, ženou svého srdce a budoucí manželkou, nejmladší dcerou Marie Zezulkové, čtenářům spíše známou pod literárním pseudonymem Vlasta Javořická.

Z Polska do Velké Británie

Po obsazení Československa německými okupanty se Jan Klán rozhodl pro odchod z porobené vlasti. Za cíl si vybral Polsko. Stát, kde se naskýtala možnost brzké odplaty v předpokládaném boji s nepřítelem. Hranici překročil 16. května 1939 a následně se přihlásil na Čs. konzulátě v Krakově. Díky neutěšeným podmínkám v exilu a nezájmu polské vlády o českoslo-venské vojáky se stejně jako většina z nich rozhodl pro odjezd lodním transportem do Francie. Tato cesta však byla podmíněna vstupem do cizinecké legie.

Díky svým bohatým pilotním zkušenostem byl v hod-nosti Sous-lieutenant (podporučík) zařazen jako jeden z prvních Čechoslováků do francouzského letectva. S řadou dalších byl přemístěn do hlavního výcvikového střediska pro stíhače v Chartres a již 2. prosince 1939 odeslán ve skupině prvních dvaceti čs. pilotů na frontu. Byl zařazen u slavné jednotky II/5 vyzbrojené americký-mi stíhačkami Curtis Hawk H-75, se kterou bojoval proti nepříteli až do konečné kapitulace Francie. O náročnosti bojů, zároveň však velkém osobním štěstí hovoří zápis v jednom z pilotních deníků Jana Klána, kdy byl jeho letoun 13. května 1940 těžce poškozen v boji, ale nezraněný pilot nouzově přistál na fašisty neobsazeném území. Během bojů o Francii dosáhl J. Klán celkem pěti oficiálně přiznaných sestřelů, z toho dvou samostatně a tří v účasti, dále tří pravděpodobných. Zařadil se tak na pomyslné šesté místo v přehledu docílených sestřelů čs. pilotů během francouzské kampaně. Za dosažené úspěchy byl vyznamenán francouzským válečným křížem, dodatečně dne 19. června 1942 řádem Čestné legie, dvakrát byl citován v divizních a armádních rozkazech. Během bojů nad Francií nalétal celkem 55,30 operačních hodin.

Po pádu Francie unikl 26. června 1940 spolu se svými spolubojovníky z jednotky II/5 do Alžíru, následně lodí do Casablanky a Anglie, kde přistál 8. srpna v přístavu Cardiff. Již po deseti dnech byl přijat do RAF (britského Královského letectva) a po ukončení výcviku na letounech Hurricane Mk. I zařazen k 312. čs. stíhací peruti, která se účastnila závěrečných bojů v legendární bitvě o Británii. Dne 28. října byl vyzna-menán Čs. válečným křížem 1939 a se zpětnou platností povýšen v československé hodnosti na kapitána. O měsíc později se stal velitelem „A“ letky a 27. května 1941 dočasně celé „třistadvanáctky“. Byl pověřen přezbrojením perutě na letouny Hurricane Mk. II, ke kterému došlo 31. května 1941, zároveň střežením vzdušného úse-ku - ústí řeky Temže, Ramsgate, Doveru a Du-ngenes, dále doverské úžiny, oblasti Boulogne a Calais. Ze zdravotních důvodů však musel dne 5. června 1941 operační činnost opustit a velení perutě předat budoucímu prvnímu veliteli čs. win-gu škpt. A. Vašátkovi.

Díky svým bohatým zkušenostem byl v čer-venci 1941 povolán jako styčný důstojník do Londýna ke štábu inspektora čs. letectva generála K. Janouška a zároveň povýšen na štábního kapitána. Úřednická práce se mu však nelíbila. Požádal proto o opětovné zařazení k bojové jednotce. Nejprve byl 14. července 1942 přidělen k 605. britské noční stíhací peruti, 30. října 1942 pak mezi Čechoslováky u slavné 68. noční peruti. V létě 1943 však opět lékaři doporučili jeho převelení na Inspektorát čs. letectva v Londýně, kde vykonával funkci referenta letectva pro Ministerstvo národní obrany.

Ze SSSR až do Prahy

V únoru 1944 byla ve Velké Británii vytvořena skupina jedenadvaceti čs. pilotů se zkušenostmi vzdušných bojů na západní frontě, která byla vyřazena ze služeb RAF a pověřena přesunem do tehdejšího SSSR. Zde se měli tito vojáci stát základním pilířem čs. letectva, plně však podléhajícího velení Rudé armády. Se skupinou odcestoval také škpt. Jan Klán. Zdlouhavý přesun probíhal až do 2. dubna a již začátkem příštího měsíce zahájili naši piloti intenzivní výcvik v létání na stíhacích letounech typu Lavočkin La-5 FN. Dne 1. června 1944 byl vydán sovětským velením rozkaz k utvoření 1. čs. samostatného stíhacího pluku v SSSR, který zhruba o čtyři měsíce později úspěšně zasáhl do bojů ve Slovenském národním povstání.

Českoslovenští letci v SSSR pokračovali v intenzívním výcviku až do vypuknutí válečného konfliktu na Slovensku. Již 15. září 1944 se první čs. letci přesunuli za účelem rekognoskace terénu na povstalecké území. Tehdy v 18,55 hodin přistála na letišti Tri duby čtyřčlenná skupina v pořadí: Fajtl, Stehlík, Klán a Chábera. Jan Klán se tak zařadil k čs. letcům, kteří jako první po dlouhém pobytu v zahraničním odboji vstoupili na území předmnichovského Československa. K přesunu celé skupiny na pomoc SNP došlo 17. září 1944. Pluku velel škpt. F. Fajtl, jeho zástupcem byl určen škpt. J. Klán. Operačním polním letištěm se stala Zolná.

Během bojů se znatelně projevoval nedostatek vycvičených letců. Z tohoto důvodu se vrátil Klán zpět do SSSR a následně Polska, kde byl 9. října 1944 pověřen velením Československého leteckého výcvi-oého střediska v Přemyšlu. Díky rychlosti a kvalitě výcviku vznikla ještě v tomtéž roce 1. čs. smíšená letecká divize, jejímž velitelem byl 27. prosince ustanoven pplk. Lud-ík Budín. Jan Klán, který byl po-výšen se zpětnou platností od 28. října na majora, se stal náčelníkem jejího štábu.

Po kapitulaci hitlerovského Německa a přesunu letecké divize do Prahy skončila také válečná pouť J. Klána po bojištích II. svě-tové války. Nyní však na něj čekala neméně důležitá životní událost. Velká, slavná a ve Studené stále pro starší generace nezapomenutelná svatba se slečnou Vendulou Zezulkovou.

Přes překážky ke hvězdám

Koncem května 1945 byl Jan Klán povýšen do hodnosti podplukovníka. Nejprve velel Letecké dopravní skupině, následně byl počátkem ledna 1946 vyslán na čs. ambasádu v Moskvě jako zástupce čs. vojenského a leteckého atašé. Zde se manželům Klánovým narodil syn Jiří Alexej.

Po návratu do vlasti byl počátkem února 1948 pplk. Klán převelen na letiště do Českých Budějovic, zanedlouho poté nastalo dlouhé období křivd a bezpráví. S pří-chodem „vítězného února 1948“ začalo docházet k postupnému propouštění účastníků zahraničního odboje z armády. Také J. Klán byl nejprve snižován ve funkcích, následně v květnu 1948 propuštěn z armády a degradován. Nedobrovolným odchodem z armády však perzekuce Jana Klána neskončila. Manželé Klánovi se proto spolu s další skupinou z řad příbuzenstva rozhodli k útěku z Československa. V roce 1949 opustil ilegálně rodnou vlast. Tentokrát jako bývalý voják vítězné armády a nositel řady spojeneckých vyznamenání. U svého milovaného létání však J. Klán zůstal. Dlouhá léta totiž pracoval jako obchodní zástupce světoznámé firmy Piper v USA.

Manželé Klánovi se odchodem z vlasti vydali na cestu dlouhou plných čtyřicet let. Jejího šťastného konce, morální rehabilitace a povýšení do hodnosti plukovníka 1. červ-na 1991 se Jan Klán nedočkal. Zemřel ve věku 75 let dne 10. prosince 1986 v americkém Tusconu, ve státě Arizona. Jistým nevysvětleným faktem však stále zůstává, proč nebyl po listopadu 1989 v rámci plné rehabilitace našich válečných letců povýšen in memoriam do generálské hodnosti, jako tomu bylo v řadě jiných případů jeho válečných druhů ...

Paní Klánová každoročně navštěvuje rodnou Studenou i celé Jindřichohradecko. Pevně proto s naším Klubem historie letectví věříme, že bude v sobotu 17. srpna 2002 patřit k mnoha dalším vzácným hostům připravovaného Setkání čs. válečných letců v J. Hradci, které se v našem krásném městě nad Vajgarem uskuteční již podeváté.

Vladislav Burian, KHL

Záhada císařské truhličky

Snad mě vážení příznivci Jindřichohradeckého zpravodaje, kteří nepřikládají velký význam věcem „mezi nebem a zemí“, nebudou podezřívat, že jsem podlehla příběhům z časopisů „Spirit“ či „Astro“. Přesto se následující příběh stal a dokonce se odehrál ve dvou časových rovinách. První v 16. století a druhý v první polovině osmdesátých let 20. století.

Léta Páně 1565, 12. prosince (jak nám vypráví zpráva ve Slavatových Pamětech, svazek XI.), vyjel pan Jáchym z Hradce, nejvyšší kancléř Království českého, rytíř Zlatého rouna a skutečný tajný rada císaře Maxmiliána II. (existovali také čestní radové), z Vídně do Prahy. Snad chtěl jet přes Jindřichův Hradec, kde na něho pokaždé čekala jeho paní Anna, která v době Jáchymovy nepřítomnosti hospodařila na rozsáhlých panstvích. Před panem Jáchymem jelo šest jezdců. Když vjeli na dřevěný Vlčí most za Vídní (jak příhodný název pro most!), tento se prolomil a všichni i s Jáchymem z Hradce utonuli, kromě jednoho pážete z rodu Vrchotických a kočího vozu. Jestlipak pan Jáchym vzpomněl v posledních chvílích života na heslo, které s oblibou užíval: „respice finem“, což z latiny přeloženo znamená „pamatuj na konec“?

Smrt pana Jáchyma z Hradce jistě rozrušila císařský dvůr, ale ještě více zpráva, že se pohřešuje truhlička, v níž pan Jáchym vezl tajné dokumenty do Prahy. V prekérní politické situaci vydal dne 24. prosince 1564 císař rozkaz, aby rybáři bydlící při Dunaji od Vídně až k Prešpurku (tak se nazývala dříve Bratislava), pátrali po dvou utonulých osobách a truhličce. Pokud ji naleznou, aby ji neotevřenou odevzdali. Byla vypsána odměna 100 zl.

Dne 27. prosince toho roku psali purkmistr a rada města Vídně, že podle zprávy jakéhosi lékaře v Klosterneuburku byly provedeny domovní prohlídky v rybářských osadách při Vídni u lidí, kteří vytáhli z vody vůz a postroje a ponechali si je. Měli být podrobeni výslechu, zda truhličku našli. Kdyby zapírali a vymlouvali se, mělo se jim pohrozit, že jistá osoba určitě ví, že ji našli (jistě by takového člověka opravdu rádi znali!).

I když měl císař pán takové starosti se státními dokumenty, velká voda na Dunaji neopadávala. Ale úřady nevzdávaly pátrání po truhličce s písemnostmi. Podmaršálek dolnorakouské vlády oznamoval znovu v lednu roku 1566, že vykonali prohlídku v domech rybářů u Dunaje, ale nepořídili. Vyšetřovací komise, která se kvůli této záležitosti sešla, odjela do místa Marswürd, kde jim jistá rybářka Jiřina Gorgerová řekla, že druhý den po tragedii nalezla klobouk a rukavici, které odevzdala rychtáři. O truhličce nic nevěděla a neslyšela.

Dne 3. ledna 1566 byl vyslýchán komisí rybář, který nešťastného dne lovil u Vlčího mostu. O třetí hodině odpoledne viděl, jak kolem plují dva koně přivázaní k oji velkou rychlostí, takže je vylovili až o několik osad dál. O osudech truhličky nevěděl také nic. Tím končí všechny zprávy, protože dál už o ní soudobé písemnosti nic nevyprávějí. Panu Jáchymovi byl vypraven pohřeb se všemi státními a šlechtickými poctami. V hradeckém proboštském kostele mu byl postaven monumentální náhrobek, který v roce 1801 při požáru zanikl.

Někdy v první polovině osmdesátých let dvacátého století byli povoláni na jindřichohradecký zámek horolezci, aby opravili střechy a vyčistili půdy. Na zámku zřejmě i přespávali. Jednou za mnou jeden z nich přišel a ptal se mě, jestli se některému z pánů na Hradci nestalo nějaké neštěstí. O historii Jindřichova Hradce jsem toho tehdy mnoho nevěděla. Našla jsem tehdy v nějaké knize stručnou zprávu o tragické smrti pana Jáchyma. Dokonce tam stálo psáno, že všichni utonuli. Přečetla jsem mu to krátké povídání, horolezec se krátce zamyslel a pak řekl: „Všichni se neutopili, zachránil se kočí a ten truhličku donesl.“ Zůstala jsem stát v úžasu, že jsem se ani nezeptala, jak to ví? A komu vlastně donesl kočí truhličku? Císařským, nebo znepřátelené straně? Ale řekněte – není to vlastně jedno? Příběh zůstane příběhem.

S. Nováková,

Státní oblastní archiv - zámek, J. Hradec